Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

Ogłoszenie wyników w sprawie naboru na stanowisko referenta biurowego z dnia 17.08.2016r.

Email Drukuj PDF

Wyniki naboru na stanowisko referenta biurowego z dnia 17.08.2016r.

Ogłoszenie z dnia 17.08.2016r. w sprawie naboru na stanowisko referenta biurowego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. sprzedaży maszyn stolarskich z dnia 07.07.2016r.

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. sprzedaży maszyn stolarskich z dnia 07.07.2016r. - pobierz

 

Ogłoszenie z dnia 17.08.2016r. w sprawie naboru na stanowisko referenta biurowego

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie z dnia 17.08.2016r. w sprawie naboru na stanowisko referenta biurowego w księgowości szkoły:

Zarządzenie nr 6/2016: plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016: plik1, plik2

Regulamin naboru: plik1, plik2

Kwestionariusz osobowy: plik

Arkusz oceny kandydata: plik

Arkusz podsumowujący: plik

Poprawiony: środa, 17 sierpnia 2016 07:50
 

OGŁOSZENIE z dnia 07.07.2016 r. o sprzedaży zbędnych maszyn stolarskich

Email Drukuj PDF

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 25.08.2016 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;
 4.  

  Lp

  Nazwa

  Rok budowy/nabycia

  Orientacyjna wartość rynkowa

  1.

  Strugarka do drewna grubościówka HTe-5

  1971

  od 550zł. do  3 000 zł.

  2.

  Strugarka do drewna HTe-5

  1971

  od 600 zł. do 3 000 zł.

  3.

  Szlifierka taśmowa VATRA DORNEI typ D 2500

  1990

  3 500 zł.

  4.

  Przycinarka

  1992

   

  5.

  Tokarka

  1996

  od 800 zł. do 2 000 zł.

  6.

  Piła tarczowa

  1997

  od 200 zł. do 600 zł.

  7.

  Stół ślusarsko-tokarski 6 szt.

  2002

   

  8.

  Pochłaniacz pyłu OP-750

  2006

  500 zł.

  9.

  Szlifierka taśmowa FERM FBS-950N

  2008

  od 30 zł. do 100 zł.

  10.

  Pilarka tarczowa

  2008

  149 zł.

  11.

  Piła tarczowa z podcinakiem

  2009

  6 000 zł.

   

 5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42 lub 608629271

 6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno maszyn stolarskich.  Nie otwierać przed dniem 25.08.2016 r. godz. 12.00"


  Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2016 r. godz. 10.00.

Poprawiony: środa, 06 lipca 2016 10:09
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Email Drukuj PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186 tys. euro pn.: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie.

Rozstrzygnięcie (format Word)

Poprawiony: środa, 15 lipca 2015 17:35
 


Strona 1 z 2