Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

Sprzedaż maszyn poligraficznych

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE z dnia 10.07.2015 r. o sprzedaży zbędnych maszyn poligraficznych

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 28.08.2015 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

  Maszyny poligraficzne:
  Nazwa maszyny Orientacyjna cena rynkowa Stan maszyny
  Maszyna typograficzna 20.000zł
  Romayor 313 2.500zł uszkodzona
  Dominant 515 10.000zł uszkodzona
  Maszyna offsetowa RAPIDA-KOEBAU 30.000zł uszkodzona
 4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42 lub 608629271
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno maszyn poligraficznych. Nie otwierać przed dniem 28.08.2015 r. godz. 12.00"


Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2015 r. godz. 10.00.

Poprawiony: środa, 15 lipca 2015 17:29
 

Przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro – Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie

Email Drukuj PDF

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach należących do Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zmiana treści 02.07.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROJEKT BUDOWLANY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PLAN SYTUACYJNY

BUDYNEK A

Przedmiar A-1a

Przedmiar A-1b łażnia

Szkoła Nowa Ruda c o  A (A1a)_przedmiar.ath

Szkoła Nowa Ruda c o A-1b laznia_przedmiar.ath

Poprawiony: wtorek, 07 lipca 2015 10:52
 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Email Drukuj PDF

„Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie  na adres:

57-401 Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Poprawiony: czwartek, 15 maja 2014 09:57
 

Sprzedaż tokarki

Email Drukuj PDF

 

OGŁOSZENIE z dnia 08.05.2014 r. o sprzedaży zbędnej tokarki

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki Sprzedającego;
  Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie
  ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda, Tel. 74 872 22-42
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 12.06.2014 r. o godz. 12.00
 3. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego;

  Maszyny poligraficzne:
  Nazwa maszyny Orientacyjna cena rynkowa Stan maszyny
  Tokarka TVG-48
  1.000zł działa
 4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego;
  Proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą w sprawie miejsca i terminu
  oglądania sprzętu. 74 872 22-42
 5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;
  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;
  Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta lub opisana w sposób umożliwiający jego identyfikację, z dopiskiem: „Oferta na kupno tokarki. Nie otwierać przed dniem 12.06.2014 r. godz. 12.00"


Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego – sekretariat szkoły. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2014 r. godz. 10.00.

Poprawiony: niedziela, 11 maja 2014 19:44
 


Strona 2 z 2